Zarządzenie Dyrektora Szkoły

ZARZĄDZENIE Nr 23/19/20

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku

z dnia 25 marca 2020 r.

W sprawie: organizacji pracy szkoły w dniach 25.03 – 10.04.2020 r.

na podstawie: art. 68 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), art. 7 ust. 2 pkt 5 Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. oraz Rozporządzeń MEN: z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 492) oraz z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), zarządza się, co następuje:

§1

 1. Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli do zdalnej realizacji programów nauczania z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dysków wirtualnych, bezpłatnych programów edukacyjnych oraz innych metod i narzędzi.
 2. Rekomendacje dot. realizacji zajęć na odległość są zawarte w Załączniku do niniejszego zarządzenia.
 • §2
 1. Zobowiązuje się nauczycieli do realizacji zajęć według planu zapisanego w e-dzienniku lub w innych godzinach, jeśli zajdzie taka konieczność, po uprzednim uzgodnieniu zmian z uczniami i ich rodzicami.
 2. Nauczyciele informują dyrektora szkoły o ewentualnych problemach w nauczaniu.
 • §3
 1. Monitorowanie postępów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, ustalają indywidualnie nauczyciele prowadzący dane zajęcia. Uczniowie mogą przesyłać zadania domowe w formie listów elektronicznych, zdjęć, skanów, nagrań audio lub wideo itp.
 2. Nauczyciel w porozumieniu z uczniem lub rodzicem ucznia niepełnoletniego ustala sposób informowania o postępach w nauce i uzyskanych ocenach poprzez środki komunikacji dostępne dla obu stron.
 • §4
 1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności ogłoszone zostaną w późniejszym czasie.
 • §5
 1. Zobowiązuje się nauczycieli do dokumentowania przebiegu nauczania w e-dzienniku. Zalicza się do tego kontakt online a także odbiór i analiza materiałów zadanych przez nauczyciela.
 2. Nauczyciele przygotowują materiały niezbędne do realizacji zajęć, np. materiały ze strony CEA, MEN, własne nagrania i opracowania itp.
 3. Zobowiązuje się nauczycieli do sprawdzania obecności uczniów:

– lekcje indywidualne – na podstawie uczestnictwa ucznia w lekcji online.

– lekcje grupowe – na podstawie listy odpowiedzi na odebrane wiadomości (wiadomości zwrotne).

 • §6
 1. Każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz z dyrektorem szkoły poprzez dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny i pocztę elektroniczną: psmmiastko@wp.pl.
 • §7
 1. Dopuszcza się modyfikację programów nauczania.
 • §8
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 

Dyrektor szkoły

Wiesław Orłowski