Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii dla osób przebywających na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Miastku od dnia 25 maja 2020 r.

I. Organizacja korzystania z zasobów szkoły

 1. Od 25 maja 2020 r. z zasobów szkoły mogą korzystać uczniowie klas VI c. 6-letniego i IV c. 4-letniego w celu przeprowadzenia prób i ćwiczeń związanych z przygotowaniem się do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej II st.
 2. Podczas wejścia do budynku szkoły obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego: dezynfekcja rąk, zakrycie ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego (2 m). Po wejściu do sali ćwiczeń – maseczkę można zdjąć.
 3. Czas korzystania przez ucznia z sal dydaktycznych szkoły wynosi maksymalnie 2 godziny lekcyjne.
 4. Zakazuje się przekraczania obowiązujących stref przebywania, w tym opuszczania szkoły i ponownego powrotu.
 5. Uczniowie nie korzystają z szatni.
 6. Nie ma konieczności pobierania klucza w szatni – wyznaczone sale będą otwarte.
 7. Uczeń ma obowiązek przebywania w wyznaczonej sali lekcyjnej.
 8. Po opuszczeniu sali używany sprzęt oraz podłoga będą umyte/zdezynfekowane, a sale będą wietrzone.
 9. Na terenie szkoły może przebywać kilkoro uczniów, jednak zabrania się spotkań w jednaj sali lekcyjnej.
 10. Niepełnoletni uczeń może wejść na teren szkoły i do sali dydaktycznej tylko z jednym rodzicem.
 11. Rodzic/opiekun lub pełnoletni uczeń zobowiązany jest zachować dystans w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący 2 m.
 12. Z zasobów szkoły może korzystać wyłącznie uczeń zdrowy, bez żadnych objawów chorobowych.
 13. Uczniowie niepełnoletni mogą być przyprowadzani do szkoły wyłącznie przez osoby zdrowe.
 14. Jeżeli uczeń miał kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji, nie może korzystać z możliwości przebywania na terenie szkoły.
 15. Jeżeli uczeń w trakcie pobytu w szkole będzie przejawiał objawy chorobowe szkoła niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 16. Pracownicy szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszącego min. 1,5 m.
 17. Nauczyciele są zobowiązani do wyjaśniania uczniowi zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, do wietrzenia co najmniej raz na godzinę sal, w których są organizowane lekcje, przypominania uczniom o regularnym myciu rąk.

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się wykaz numerów telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Wewnątrz budynku szkoły (przy wejściu) umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk.
 3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
 4. Zaleca się regularne mycie rąk wodą z mydłem.
 5. Codziennie będzie prowadzony monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal udostępnianych uczniom, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, a także takich elementów, jak klawiatury, włączniki itp.
 6. Po każdych zajęciach (ćwiczeniu) sale będą umyta zdezynfekowane (powierzchnie dotykowe).
 7. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę. Ściśle przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrywani w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, które nie miały styczności z osobami poddanymi izolacji lub kwarantannie.
 2. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i informują, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Wprowadza się obowiązek śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa dotyczących pandemii.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, będzie on niezwłocznie odsunięty od pracy, zostanie wstrzymana możliwość korzystania z zasobów szkoły przez kolejnych uczniów oraz nastąpi powiadomienie właściwej miejscowej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, będzie poddawany gruntownemu sprzątaniu, zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.), obowiązuje procedura zastosowania się do indywidualnych zaleceń wydawanych przez inspektorat sanitarny.