Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Miastku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.psmmiastko.pl
Data publikacji strony internetowej: 2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2020 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Strona internetowa jest częściowo dostępna cyfrowo. Ze względu na ograniczenia techniczne obecnej strony nasz serwis wymaga utworzenia nowej strony internetowej, która będzie spełniała wymogi ustawy o dostępności cyfrowej. 
  • Obecnie trwają prace informatyczne w celu stworzenia nowej strony internetowej, których zakończenie zaplanowane jest na 30 maja 2021 r. 
  • Obecny serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów.

Wyłączenia:

  • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone bądź, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot nie jest uprawiony są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5) ustawy o dostępności cyfrowej),
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4) ustawy o dostępności cyfrowej).

Dokładamy starań, aby dokumenty publikowane w przyszłości spełniały wymagania dostępności cyfrowej. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, tak aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@psmmiastko.pl
Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu + 48 59 857-23-08
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obsługa osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Centrum Edukacji Artystycznej informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Miastku chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@psmmiastko.pl, w formie papierowej na adres Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Miastku lub telefonicznie (59 857-23-08).
Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426) przybywające do Państwowej Szkoły Muzycznej w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Fryderyka Chopina w Miastku
ul. Armii Krajowej 30A, 77-200 Miastko 

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Armii Krajowej. Wejście do szkoły jest jedynym wejściem do szkoły, obsługującym uczniów, pracowników oraz gości. Po wejściu do szkoły, po prawej stronie znajdują się schody stanowiące klatkę schodową komunikującą wszystkie piętra budynku. Budynek szkoły nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózku oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową, brak windy oraz podjazdów dla wózków stanowi wyraźną przeszkodę architektoniczną. 

Sekretariat szkoły znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Osoba na wózku nie może poruszać się po całej powierzchni budynku.

Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych dostępne są przy ulicy Armii Krajowej (naprzeciwko) 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.